ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

ពេលវេលាបន្ទាប់ ចាប់រង្វាន់

ទិញច្រើន,ឈ្នះច្រើន ក្លាយជាសេដ្ឋី!

0
ថ្ងៃ
0
ម៉ោង
0
នាទី
0
វិនាទី

0
ថ្ងៃ
0
ម៉ោង
0
នាទី
0
វិនាទី
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
6D
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
7D
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

រង្វាន់ធំ

1,060,324,000៛

(កំពុងបន្តកើនឡើង)

លទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ ឆ្នោតឡូតូ ៦/៤៩

ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
31-07-2022
ម៉ោង
2:30 PM
លើកទី
ID
610
N1N2N3N4N5N6Banus
12132933434548

រង្វាន់ធំ (JACKPOT)

រង្វាន់ធំ
1,055,576,000
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
05-10-2022
ម៉ោង
7:00 PM
លើកទី
ID
674
N1N2N3N4N5N6Banus
05212225414543

រង្វាន់ធំ (JACKPOT)

រង្វាន់ធំ
1,060,264,000

លទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ 5D-6D-7D

Result 11:30 AM
Results 05:30 PM
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
11:30 AM
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 5D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
11:30 AM
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 6D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
11:30 AM
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 7D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
05:30 ល្ងាច
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 5D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
05:30 ល្ងាច
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 6D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់
ចេញថ្ងៃទី
ថ្ងៃចេញ
ម៉ោង
05:30 ល្ងាច
លើកទី
លេខរៀង

លទ្ធផលឆ្នោត 7D

ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់
ទឹកដីភ្លើងខ្យល់

ឆ្នោតចាក់

ចំណាយតិច ឈ្នះច្រើន

ឆ្នោតខេមភូល ងាយលេង ងាយឈ្នះ ដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ។លោកអ្នកអាចលេងបានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។ លោកអ្នកក៏អាចដក និងដាក់លុយតាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងផងដែរ។

ឆ្នោតកោស

- កោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាម -

ជាមួយឆ្នោតកោស ខេមភូល លោកអ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ធំរហូតដល់ 168,000,000៛ ។ តម្លៃក្នុង១ សំបុត្រត្រឹមតែ 1000៛ ប៉ុន្នោះ។
- កោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាម -

របៀបលេង

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត ខេមភូល ផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងឆ្នោតពីគ្រប់ទីកន្លែង ដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង

ទាញយកកម្មវិធី
Download Our APP from Play Store or App Store
ចុះឈ្មោះ
បំពេញលេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
ទិញសន្លឹកឆ្នោត
ទិញសន្លឹករឆ្នោតនាំសំណាងរបស់អ្នក

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ

បង្ហាញគ្រប់ពេលចាប់រង្វាន់!

ជួបជាមួយអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំរបស់យើងចុងក្រោយ ។ងាយៗក្នុងការលេង និងតាមដានលទ្ធផលឆ្នោត

ទទួលបានព៌តមានថ្មីៗ ព៌តមានក្រុមហ៊ុន អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ រង្វាន់ធំដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗ លទ្ធផលឆ្នោត
សម្រាប់លោកអ្នក

ទទួលបានព៌តមានថ្មីៗ ពីការចាប់រង្វាន់ធំ អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ ទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំដែលនឹងត្រូវចាប់បន្ត ការកែប្រែពីវិធីលេង និងឈ្នះផ្សេងៗ ដោយគ្រាន់តែជ្រើសរើសអត្ថបទនៅខាងក្រោម

កាន់តែងាយស្រួល

លេង និង ឆែកមើលពីលទ្ធផលឆ្នោត

ទិញឆ្នោតតាមរយះទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក ជាមួយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជា។