ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
របៀបលេង និងតារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់ ឆ្នោតកោស Scratch Cards

របៀបលេង និងតារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់ ឆ្នោតកោស Scratch Cards

ឆ្នោតកោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាម

(Scratch and Win)

ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ មាន ១៥ប្រភេទ
តម្លៃលក់ក្នុងមួយសន្លឹក៖ ១,០០០រៀល - ២,០០០រៀល - ៣,០០០រៀល - ៤,០០០រៀល - ៦,០០០រៀល និង ៨,០០០រៀល
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ 7-ផលលាភ
តម្លៃ ៖​​ ២០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ មានលាភមានជ័យ
តម្លៃ ៖​​ ៨០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ រដូវកាលឈ្នះ
តម្លៃ ៖​​ ៤០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ឆ្នាំនាំសំណាង
តម្លៃ ៖​​ ២០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ឆ្ដើមសប្តាហ៍នាំសំណាង
តម្លៃ ៖​​ ៤០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ត្រីមាស
តម្លៃ ៖​​ ៦០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ប្រាក់សុទ្ធ
តម្លៃ ៖​​ ៦០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ពិភពបាតសមុទ្រ
តម្លៃ ៖​​ ៤០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ប៊ូលីងទ្រព្យសំណាង
តម្លៃ ៖​​ ៣០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ 8ពេជ្រនាំសំនាង
តម្លៃ ៖៣០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ កំណព្វដើមត្របែកព្រៃ
តម្លៃ ៖​​ ៣០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ ថង់មាស
តម្លៃ ៖​​ ២០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ 20 នាំសំណាង
តម្លៃ ៖​​ ២០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ តោមាស
តម្លៃ ៖​​ ១០០០៛
ប្រភេទឆ្នោតកោស៖ អណ្តើកមាស
តម្លៃ ៖​​ ១០០០៛