ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទិញ​ និងលេងឆ្នោតខេមភូល

ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះនឹងផ្ញើទៅកាន់ភ្នាក់ងារយើងភ្លាមៗ បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន ក្រោយពេលឈ្នះ ១៥បាទី ។ លទ្ធផលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមរយះពេល ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីផ្សាយលទ្ធផល។

ផលិតផលឆ្នោតរបស់យើង

Campools 7D
Campools 6D
Campools 5D
Lotto  6/49
Particle element

ទិញសន្លឹកឆ្នោតពីភ្នាក់ងារលក់យើង

ងាយៗក្នុងការស្វែងរកទីតាំងភ្នាក់ងារលក់យើង

Particle element
Particle element
Particle element
Particle element

ទិញពី កម្មវិធីទូរស័ព្ទយើង

A Better Way To Play The Lottery from the palm of your hand! you can deposit and withdraw your money from our Mobile App as well.

For iPhones For Android