ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ
ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ
Need to get in touch?

We’re here to answer any questions

Whether you’ve got a question about one of the games listed on our site, or if you have some general feedback, we’d love to hear from you. Please note that we are not a National Lottery operator and therefore cannot pay out prizes.

Support by our Team
Meet our Friendly Support Team

We’re here to answer any questions you may have. contact us using one of the methods below and Follow us on Social Media to keep up to date with all the latest lottery news:

#20, Street 217, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh, Cambodia 12253
Send us a message

For Lottery enquiries, please contact [email protected] for assistance or use below contact form