រង្វាន់ធំ
i4
1,093,592,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

ឆ្នោត ៥ខ្ទង់​​ (ខេមភូល៥)

របៀបលេងទី ១៖ ខេមភូល ៥ គឺជាប្រភេទឆ្នោតកាត់ខ្ទង់ដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើស លេខ៥ខ្ទង់ ដែលមានចន្លោះចាប់ពី ០០០០០ ដល់ ៩៩៩៩៩ រួចធ្វើការជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ ដោយមានបួន (៤) ប៉ុស្តិ៍គឺ ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់។

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់

កម្រិតរង្វាន់
របៀបឈ្នះ
ប្រាក់រង្វាន់
រង្វាន់ទី១
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៥ខ្ទង់តាមលំដាប់លំដោយពីឆ្វេងទៅស្តាំ
20,000,000 រៀល
រង្វាន់ទី២
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៤ខ្ទង់ដំបូង ឬ៤ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ទី១
500,000​ រៀល
រង្វាន់ទី៣
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៣ខ្ទង់ដំបូង ឬ៣ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ទី១
50,000 រៀល
រង្វាន់ទី៤
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ២ខ្ទង់ដំបូង ឬ២ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ទី១
5,000 រៀល

ចំណាំ៖ ឆ្នោត ៥ខ្ទង់មានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង ៥០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុប។

សន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះមានសិទ្ធបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។​ តម្លៃលក់៖ ​ ​ ​១,០០០រៀល ក្នុងការភ្នាល់១លើក

របៀបលេងទី ២៖ ខេមភូល ៥ គឺជាប្រភេទឆ្នោតកាត់ខ្ទង់ដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើសរង្វាន់ (ឋានសួគ៌ វាសនា សំណាង) ហើយជ្រើសរើស លេខ៥ខ្ទង់ ដែលមានចន្លោះចាប់ពី ០០០០០ ដល់ ៩៩៩៩៩ រួចធ្វើការជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ ដោយមានបួន (៤) ប៉ុស្តិ៍គឺ ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់។

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់

កម្រិតរង្វាន់
របៀបឈ្នះ
ប្រាក់រង្វាន់
រង្វាន់ឋានសួគ៌
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៥ខ្ទង់តាមលំដាប់លំដោយពីឆ្វេងទៅស្តាំ
50,000,000 រៀល
រង្វាន់វាសនា
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៣ខ្ទង់ដំបូងនៃរង្វាន់ឋានសួគ៌
500,000 រៀល
រង្វាន់សំណាង
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ២ខ្ទង់ដំបូងនៃរង្វាន់ឋានសួគ៌
50,000 រៀល

ចំណាំ៖ ឆ្នោត ៥ខ្ទង់មានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង ៥០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុប។

សន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះមានសិទ្ធបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ស្រសិនបើទិញរង្វាន់ឋានសួគ៌ គឺអាចផ្ទៀងតែលទ្ធផលនៃរង្វាន់ឋានសួគ៌តែប៉ុណ្នោះ។

របៀបលេងទី ៣៖ ខេមភូល ៥ គឺជាប្រភេទឆ្នោតកាត់ខ្ទង់ដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើស លេខ៥ខ្ទង់ ដែលមានចន្លោះចាប់ពី ០០០០០ ដល់ ៩៩៩៩៩ រួចធ្វើការជ្រើសរើសប៉ុស្តិ៍ ដោយមានបួន (៤) ប៉ុស្តិ៍គឺ ទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់។

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់

កម្រិតរង្វាន់
របៀបឈ្នះ
ប្រាក់រង្វាន់
រង្វាន់ទី១
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៥ខ្ទង់តាមលំដាប់លំដោយពីឆ្វេងទៅស្តាំ
30,000,000 រៀល
រង្វាន់លួងចិត្តទី១
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៣ខ្ទង់ដំបូងនៃរង្វាន់ទី១
100,000 រៀល
រង្វាន់លួងចិត្តទី២
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ២ខ្ទង់ដំបូងនៃរង្វាន់ទី១
10,000 រៀល

ចំណាំ៖ ឆ្នោត ៥ខ្ទង់មានប្រាក់រង្វាន់ស្មើនឹង ៥០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុប។

សន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះមានសិទ្ធបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ គឺផ្អែកលើរង្វាន់ដែលឈ្នះខ្ពស់ជាងគេ។

តម្លៃលក់៖ ​ ​ ​១,០០០រៀល ក្នុងការភ្នាល់១លើក។

កាលបរិច្ឋេទនៃការចេញលទ្ធផល៖ ពីរដង (២ដង) ក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។