រង្វាន់ធំ
i4
1,093,592,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

ឡូតូ ៦/៤៩

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់

កម្រិតរង្វាន់
របៀបឈ្នះ
ប្រាក់រង្វាន់
រង្វាន់ធំ
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៦/៦ នៅខាងឆ្វេង
(*) 1,000,000,000 រៀល
រង្វាន់ទី២
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៥/៦ នៅខាងឆ្វេង បូក១លេខបន្ថែមខាងស្តាំ
200,000,000 រៀល
រង្វាន់ទី៣
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៥/៦ នៅខាងឆ្វេង
10,000,000 រៀល
រង្វាន់ទី៤
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៤/៦ នៅខាងឆ្វេង បូក១លេខបន្ថែមខាងស្តាំ
2,000,000 រៀល
រង្វាន់ទី៥
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៤/៦ នៅខាងឆ្វេង
40,000 រៀល
រង្វាន់ទី៦
ផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជាមួយ ៣/៦ នៅខាងឆ្វេង
16,000 រៀល

(*) រង្វាន់ធំ (Jackpot)៖ មានទឹកប្រាក់ធានាអប្បបរមា (MGA) ស្មើនឹង ១,០០០,០០០,០០០រៀល។ ប្រសិនបើមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំលើសពី១នាក់ នោះទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំនឹងត្រូវបែងចែក ទៅតាមចំនួនភ្នាល់ (bet) របស់អ្នកឈ្នះនីមួយៗ។ ប្រសិនបើពុំមានអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំទេ នោះប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវយកទៅចាប់រង្វាន់សម្រាប់ការចេញលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ ដោយបូកបន្ថែម ២% នៃចំណូលពីការលក់សម្រាប់លទ្ធផល នីមួយៗ។

ចំណាំ៖ សន្លឹកឆ្នោតដែលឈ្នះមានសិទ្ធបើកប្រាក់រង្វាន់បានតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

តម្លៃលក់៖ ២,០០០រៀល ក្នុងការភ្នាល់ ១លើក។

កាលបរិច្ឆេទនៃការចេញលទ្ធផល៖ មួយដង ក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចេញលទ្ធផលវេលាម៉ោង ០៩​:០៥ នាទីយប់ ថ្ងៃសៅរ៍ និង​ថ្ងៃអាទិត្យ ចេញលទ្ធផលវេលាម៉ោង ០៧:០០ នាទីយប់។