រង្វាន់ធំ
i4
1,085,420,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

柬埔寨六合彩开奖结果|柬埔寨六合彩结果官方公布|柬埔寨六合彩开奖结果查询 - 柬埔寨六合彩官网

柬埔寨六合彩开奖结果、柬埔寨六合彩结果官方公布

柬埔寨六合彩最新开奖结果查询,柬埔寨六合彩开奖官方公布,查看柬埔寨六合彩开奖认准官方公发布平台

柬埔寨六合彩开奖结果

柬埔寨六合彩最新开奖结果查询,柬埔寨六合彩开奖官方公布,查看柬埔寨六合彩开奖认准官方公发布平台

Campools Lottery

Campools Cambodia

Campools Phnom Penh

លេខលទ្ធផល

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសន្លឹកឆ្នោតដែលបានឈ្នះ សូមធ្វើការថែរក្សានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព រហូតដល់ពេលដែលលោកអ្នកយកសំបុត្រមកបើកប្រាក់រង្វាន់។​ ការបើកប្រាក់រង្វាន់មានសុពលភាព ៩០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញលទ្ធផល។

ប្រវត្តិលទ្ធផល

ល.រ លទ្ធផល កាលបរិច្ជេទ លទ្ធផលឆ្នោត រង្វាន់ធំ
#1088 10-12-2023
41
37
12
07
44
26
+
49
1,085,368,000R
#1087 09-12-2023
17
06
43
03
40
28
+
04
1,085,316,000R
#1086 08-12-2023
06
47
42
38
01
48
+
14
1,085,264,000R
#1085 07-12-2023
25
08
36
10
35
06
+
01
1,085,212,000R
#1084 06-12-2023
20
39
34
43
40
36
+
44
1,085,160,000R
#1083 05-12-2023
38
47
21
41
10
27
+
08
1,085,108,000R
#1082 04-12-2023
46
16
04
48
19
26
+
39
1,085,056,000R
#1081 03-12-2023
09
38
07
31
01
19
+
18
1,085,004,000R
#1080 02-12-2023
42
02
38
30
14
12
+
15
1,084,952,000R
#1079 01-12-2023
37
16
33
34
20
21
+
35
1,084,900,000R
#1078 30-11-2023
40
18
45
06
36
42
+
14
1,084,848,000R
#1077 29-11-2023
09
14
34
05
36
39
+
40
1,084,796,000R
#1076 25-11-2023
04
18
30
16
12
38
+
13
1,084,744,000R
#1075 24-11-2023
40
19
11
24
46
02
+
15
1,084,692,000R
#1074 23-11-2023
06
18
47
42
22
15
+
09
1,084,640,000R
#1073 22-11-2023
26
35
16
27
49
10
+
19
1,084,588,000R
#1072 21-11-2023
47
09
02
03
29
21
+
11
1,084,536,000R
#1071 20-11-2023
41
27
47
37
25
12
+
08
1,084,484,000R
#1070 19-11-2023
25
33
12
38
30
20
+
17
1,084,432,000R
#1069 18-11-2023
14
49
48
09
05
04
+
18
1,084,380,000R
#1068 17-11-2023
02
45
11
27
18
05
+
48
1,084,328,000R
#1067 16-11-2023
31
43
38
15
07
34
+
21
1,084,276,000R
#1066 15-11-2023
05
26
49
30
07
02
+
14
1,084,224,000R
#1065 14-11-2023
42
40
12
10
03
21
+
30
1,084,172,000R
#1064 13-11-2023
10
39
01
31
49
42
+
34
1,084,120,000R
#1063 12-11-2023
26
25
12
19
13
40
+
04
1,084,068,000R
#1062 11-11-2023
22
46
44
47
11
35
+
21
1,084,016,000R
#1061 10-11-2023
04
36
27
25
31
28
+
40
1,083,964,000R
#1060 09-11-2023
49
09
48
43
08
06
+
27
1,083,912,000R
#1059 08-11-2023
09
16
34
17
46
48
+
23
1,083,860,000R