រង្វាន់ធំ
i4
1,091,720,000R
ក្នុងឳកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ២០២៤ លទ្ធផលឆ្នោតនឹងធ្វើការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃ ១៣/០៤/២០២៤ ដល់ ១៦/០៤/២០២៤ នឹងបើកដំណើរការធម្មតាវិញនៅថ្ងៃ ១៧/០៤/២០២៤។

柬埔寨六合彩开奖结果|柬埔寨六合彩结果官方公布|柬埔寨六合彩开奖结果查询 - 柬埔寨六合彩官网

柬埔寨六合彩开奖结果、柬埔寨六合彩结果官方公布

柬埔寨六合彩最新开奖结果查询,柬埔寨六合彩开奖官方公布,查看柬埔寨六合彩开奖认准官方公发布平台

柬埔寨六合彩开奖结果

柬埔寨六合彩最新开奖结果查询,柬埔寨六合彩开奖官方公布,查看柬埔寨六合彩开奖认准官方公发布平台

Campools Lottery

Campools Cambodia

Campools Phnom Penh

លេខលទ្ធផល

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសន្លឹកឆ្នោតដែលបានឈ្នះ សូមធ្វើការថែរក្សានៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព រហូតដល់ពេលដែលលោកអ្នកយកសំបុត្រមកបើកប្រាក់រង្វាន់។​ ការបើកប្រាក់រង្វាន់មានសុពលភាព ៩០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញលទ្ធផល។

ប្រវត្តិលទ្ធផល

ល.រ លទ្ធផល កាលបរិច្ជេទ លទ្ធផលឆ្នោត រង្វាន់ធំ
#1209 12-04-2024
39
40
48
22
25
47
+
43
1,091,668,000R
#1208 11-04-2024
34
31
27
29
09
48
+
26
1,091,616,000R
#1207 10-04-2024
30
46
16
11
12
45
+
37
1,091,564,000R
#1206 09-04-2024
23
18
33
45
05
41
+
46
1,091,512,000R
#1205 08-04-2024
10
24
12
06
27
39
+
29
1,091,460,000R
#1204 07-04-2024
18
27
40
33
06
37
+
03
1,091,408,000R
#1203 06-04-2024
47
30
36
40
31
18
+
17
1,091,356,000R
#1202 05-04-2024
32
49
17
14
27
40
+
31
1,091,304,000R
#1201 04-04-2024
37
05
25
02
11
20
+
45
1,091,252,000R
#1200 03-04-2024
46
45
32
16
29
18
+
40
1,091,204,000R
#1199 02-04-2024
12
30
39
16
19
41
+
06
1,091,152,000R
#1198 01-04-2024
28
12
20
06
22
03
+
37
1,091,100,000R
#1197 31-03-2024
02
43
41
26
09
10
+
44
1,091,048,000R
#1196 30-03-2024
40
41
12
47
24
10
+
02
1,090,996,000R
#1195 29-03-2024
39
18
03
47
30
05
+
21
1,090,944,000R
#1194 28-03-2024
25
05
27
09
07
48
+
29
1,090,892,000R
#1193 27-03-2024
03
27
25
23
34
01
+
20
1,090,840,000R
#1192 26-03-2024
21
41
04
26
28
13
+
19
1,090,788,000R
#1191 25-03-2024
26
42
01
24
31
38
+
30
1,090,736,000R
#1190 24-03-2024
44
47
05
16
21
34
+
13
1,090,684,000R
#1189 23-03-2024
19
03
16
23
17
22
+
15
1,090,632,000R
#1188 22-03-2024
43
24
40
06
35
07
+
33
1,090,580,000R
#1187 21-03-2024
48
40
20
18
02
36
+
28
1,090,528,000R
#1186 20-03-2024
44
42
15
08
17
36
+
06
1,090,476,000R
#1185 19-03-2024
12
38
24
31
07
25
+
22
1,090,424,000R
#1184 18-03-2024
12
30
20
10
06
24
+
18
1,090,372,000R
#1183 17-03-2024
39
01
42
14
49
25
+
02
1,090,320,000R
#1182 16-03-2024
49
20
15
02
12
16
+
23
1,090,268,000R
#1181 15-03-2024
41
04
36
43
35
28
+
15
1,090,216,000R
#1180 14-03-2024
04
28
03
13
09
40
+
18
1,090,164,000R