រង្វាន់ធំ
i4
1,091,720,000R
ក្នុងឳកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ២០២៤ លទ្ធផលឆ្នោតនឹងធ្វើការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃ ១៣/០៤/២០២៤ ដល់ ១៦/០៤/២០២៤ នឹងបើកដំណើរការធម្មតាវិញនៅថ្ងៃ ១៧/០៤/២០២៤។

កោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាម

ប្រភេទនៃឆ្នោតកោស៖ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល មានឆ្នោតកោសចំនួន៣០ប្រភេទ

តម្លៃនៃឆ្នោតកោសមាន​ 1,000៛ - 2,000៛ - 3,000៛ - 4,000៛ - 5,000៛ - 6,000៛ នឹង​ 8,000៛

អណ្ដើកនាំសំណាង

តម្លៃ៖ 1,000រៀល

តោមាស

តម្លៃ៖ 1,000រៀល

ឆ្នាំនាំសំណាង

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

សំណាងគុណ X20

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

7ផលលាភ

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

ថង់មាស

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

កំណព្វដើមត្របែកព្រៃ

តម្លៃ៖ 3,000រៀល

ប្រាំបីនាំសំណាង

តម្លៃ៖ 3,000រៀល

ប៊ូលីងទ្រព្យមហាសាល

តម្លៃ៖ 3,000រៀល

រដូវកាលឈប់សំរាក

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ពិភពបាតសមុទ្រទ្រព្យ

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ដើមសប្តាហ៍នាំមហាសំណាង

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ត្រីដំរីមាស

តម្លៃ៖ 6,000រៀល

ប្រាក់សុទ្ធ

តម្លៃ៖ 6,000រៀល

ឆ្នោតកោសខេមភូល

តម្លៃ៖ 8,000រៀល

អណ្តើកនាំសំណាង​ (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 1,000រៀល

តោមាស​ (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 1,000រៀល

បើកសន្លឹកឈ្នះប្រាក់

តម្លៃ៖ 1,000រៀល

សំណាង x20 (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

ថង់មាស (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

លេខសំណាងឈ្នះប្រាក់

តម្លៃ៖ 2,000រៀល

រដូវកាលឈប់សំរាក (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ខេមភូលលីគ

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ពិភពបាតសមុទ្រទ្រព្យ (ប្រភេទ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ដើមសប្តាហ៍នាំមហាសំណាង (ប្រភេទ​ ថ្មី)

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

កោសភ្លាមឈ្នះគុណ

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ស្ករគ្រាប់លាភ

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ពីរសន្លឹកសំណាងទ្វេរគុណ

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ទ្រព្យសំណាងឆ្នាំទាំង១២

តម្លៃ៖ 4,000រៀល

ក្រឡុកឡូតូ​

តម្លៃ៖ 5,000រៀល