រង្វាន់ធំ
i4
1,089,176,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

ល.រ លទ្ធផល កាលបរិច្ឆេទ លេខលទ្ធផល ចំនួនរង្វាន់សរុប រង្វាន់ឈ្នះសរុប
ល.រ លទ្ធផល កាលបរិច្ឆេទ លេខលទ្ធផល ចំនួនរង្វាន់សរុប រង្វាន់ឈ្នះសរុប សកម្មភាព
1160 2024-02-23 12 - 17 - 6 - 4 - 33 + 14 2 32,000​៛