រង្វាន់ធំ
i4
1,096,608,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

Lotto 6/49-Winner

ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 2,000,000 រៀល

Name Meas Chamroeun Location Phnom Penh Date 23-05-2022 Winning Number 01-02-17-35-47-48 Winning Amount 2,000,000R Lucky player scoops 2 million riel with Campools Lottery 6/49 for second time. Campools Lottery made it a very happy lucky player, handing over a cheque for 2 million riel in prize money on May 22 2022. Meas Chamroeun won the […]

ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 2,000,000 រៀល Read More »

ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 10,000,000 រៀល

Name Meas Chamroeun Location Phnom Penh Date 28-02-2022 Winning Number 10-12-21-24-44-49 Winning Amount 10,000,000R Lucky player scoops 10 million riel with Campools Lottery 6/49.Campools Lottery made it a very happy lucky player, handing over a cheque for 10 million riel ($2,500) in prize money on February 28 2022. Meas Chamroeun won the 10 million riel

ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 10,000,000 រៀល Read More »